algemene voorwaarden

Jaarlijks stellen wij de algemene voorwaarden voor het Victorie Zomerkamp opnieuw vast. De algemene voorwaarden kunnen op deze pagina ten alle tijden worden geraadpleegd.

De algemene voorwaarden voor het Victorie Zomerkamp 2024 zijn vastgesteld op 01 maart 2024.


1. inschrijving en deelname

 1. Het Victorie Zomerkamp 2024 vindt plaats van zaterdag 13 juli 2024 t/m zaterdag 20 juli 2024.
 2. Inschrijving is pas definitief wanneer de factuur voldaan is. Deze ontvangen ouders medio mei.
 3. Inschrijven kan alleen middels een compleet ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en onder aanbetaling van € 10,- inschrijfgeld per deelnemer(ster).
 4. Tijdens de voorinschrijving in de periode van 3 maart 2024 tot en met 29 maart 2024, zoals bedoeld onder 1.7, kan worden ingeschreven door een compleet ingevuld inschrijfformulier te mailen naar info@victoriekamp.nl.
 5. Deelname is alleen mogelijk voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar, waarbij de leeftijd op de dag van vertrek (13 juli 2024) wordt aangehouden.
 6. Deelname is voor kinderen in de leeftijd van 13 en 14 jaar niet mogelijk indien zij niet eerder hebben deelgenomen aan het Victorie Zomerkamp.
 7. De voorinschrijving kan alleen worden gedaan vanaf 3 maart 2024 tot en met 29 maart 2024 via de mail.
 8. Open inschrijving kan vanaf de eerdergenoemde open dag van Victorie om 11.00 uur, mits er nog plekken vrij zijn.
 9. Annulering kan alleen schriftelijk (mail). Het Victorie Zomerkamp betaalt bij annuleren tot drie weken voor vertrek 90% van het kampgeld terug. Bij annuleren binnen drie weken voor vertrek is er geen recht op teruggave.
 10. De organisatie van het Victorie Zomerkamp, alsmede Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie, heeft het recht om kinderen, zonder opgaaf van redenen, deelname aan het kamp te weigeren. Mocht besloten worden deelname van een kind niet te accepteren, dan wordt dit schriftelijk bericht en zal het volledige kampgeld worden teruggestort. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, of er sprake is van een medische toestand of van gedrag waardoor deelname niet (meer) verantwoord of wenselijk wordt geacht, houden wij het recht voor deelname van een kind aan het kamp, zowel voor als tijdens het kamp, niet (meer) te accepteren. Indien een deelnemer(ster) tijdens het kamp van verdere deelneming wordt uitgesloten, zijn de ouders/verzorgers verplicht ervoor te zorgen dat deze deelnemer(ster) de locatie binnen 12 uur heeft verlaten. Alle kosten hiervan zijn geheel voor eigen rekening.

2. betaling

 1. Deelname aan het Victorie Zomerkamp is pas definitief op het moment dat het gehele verschuldigde bedrag is voldaan. Het gehele verschuldigde bedrag dient uiterlijk vier weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Betaling van het verschuldigde bedrag kan via de gestuurde factuur in mei.
 2. Informatie over de betaling, alsmede bevestiging van inschrijving, wordt circa medio/eind mei 2024 naar de (ouders/verzorgers van de) deelnemers verstuurd. Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, behouden wij het recht voor het betreffende kind deelname aan het Victorie Zomerkamp te ontzeggen.
 3. De kosten voor deelname aan het Victorie Zomerkamp 2024 bedragen:
  • € 184,- per deelnemer(ster) voor leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie
   • De ledenprijs wordt alleen gehanteerd voor kinderen binnen een gezin met lidmaatschap (dus geen ‘grootouder’-lidmaatschap), waarvan de contributie voor het jaar 2024 uiterlijk op de open dag van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie op 30 maart 2024 is voldaan.
  • € 199,- voor niet-leden.
 4. Indien een deelnemer(ster), om welke reden dan ook, later aankomt op het kamp of eerder naar huis gaat, bestaat er geen recht op teruggave van (een gedeelte van) het kampgeld.

3. aansprakelijkheid

 1. De organisatie van het Victorie Zomerkamp, alsmede Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie, zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
 2. De organisatie van het Victorie Zomerkamp, alsmede Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie, zijn niet aansprakelijk voor geleden schade indien het Victorie Zomerkamp 2024 door onvoorziene omstandigheden geen of slechts gedeeltelijk doorgang kan vinden.
 3. Door het ondertekenen en/of digitaal indienen van het inschrijfformulier verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en vrijwaart u de organisatie van het Victorie Zomerkamp, alsmede Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie, van de gevolgen van onjuiste verstrekking. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven.
 4. Indien een deelnemer(ster) medicijnen gebruikt, dienen deze de vooravond van vertrek (op vrijdagavond 12 juli 2024) te worden afgegeven bij de voor het verstrekken van de medicijnen verantwoordelijke leiding van het Victorie Zomerkamp, samen met een duidelijk doseringsschema. De hiervoor verantwoordelijke leiding zal de medicijnen op het juiste moment aan de deelnemer(ster) uitreiken en er op toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet zijn afgegeven of niet zijn voorzien van een duidelijk doseringsschema zijn wij niet verantwoordelijk.

4. privacy

 1. De gegevens die u aan de organisatie van het Victorie Zomerkamp verstrekt wordt alleen gebruikt voor het organiseren van het Victorie Zomerkamp en om u op de hoogte te houden van activiteiten rond het Victorie Zomerkamp. Het verwerken, gebruiken, verspreiden en verwijderen van persoonsgegevens vindt plaats volgens ons privacy beleid. De geldende versie van het privacy beleid is hier te vinden, maar kan ook worden opgevraagd via info@victoriekamp.nl.
 2. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Geerke (06 – 16 06 75 28). Op uw verzoek zullen wij uw gegevens uit onze bestanden verwijderen. Zie verder ook ons privacy beleid.
 3. Tijdens het zomerkamp worden foto’s gemaakt. Een selectie hiervan kan worden geplaatst op onze website (www.victoriekamp.nl), op onze eigen facebookpagina, op onze Instagrampagina en op de website van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie (www.speeltuinvictorie.nl). Tevens wordt na het kamp een beveiligde link ten behoeve van het downloaden van de foto’s voor eigen gebruik gedeeld met deelnemers van het Victorie Zomerkamp.
 4. Voorafgaand aan het Victorie Zomerkamp 2024 zullen wij de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen schriftelijk verzoeken aan te geven of zij instemmen met het maken van foto’s en/of het verspreiden hiervan zoals hierboven aangegeven.

5. vragen & klachten

 1. Antwoorden op vragen zijn te vinden op onze website www.victoriekamp.nl.
  • Vragen kunnen ook via de mail naar info@victoriekamp.nl.
  • Tijdens en voor kamp kunt u contact opnemen met ons contactpersoon Inge (06 – 14 89 62 89).
 2. Klachten over het Victorie Zomerkamp dient u in eerste instantie te bespreken met de hoofdleider van het Victorie Zomerkamp, te weten Geerke (06 – 16 06 75 28). Indien u over de afhandeling van uw klacht niet tevreden bent, kunt u uw klacht opnieuw indienen bij het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie. Het bestuur zal dan een onderzoek instellen. Het indienen van een klacht bij het bestuur kan alleen schriftelijk geschieden. Over de behandeling wordt u schriftelijk geïnformeerd.


Geplaatst

in